با وجوداینکه قیمت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] کاهش یافته، اما قیمت گوشت قرمز و فرآورد*های آن روند افزایشی پیدا کرده است