استفاده از ازن و کربن فعال گرانولي در تصفيه پساب صنايع الکل سازي

هادوي فر مجتبي,يونسي حبيب اله*,زينتي زاده علي اكبر

* گروه محيط زيست، دانشگاه تربيت مدرس، تهرانهدف از اين تحقيق، تصفيه پساب کارخانه هاي توليد الکل (ويناس) در فرآيند ترکيبي ازن و کربن فعال گرانوله (GAC) در سيستم پيوسته بود. سيستم پيوسته توسط ازن و کربن فعال گرانولي به تنهايي و در فرآيند توام GAC/O3 براي تعيين ميزان اثر هم افزايي GAC و ازن بر حذف رنگ و COD ويناس حاصل از فرآيند توليد آزمايشگاهي اتانول از ملاس نيشکر بررسي گرديد. آزمايش هاي پيوسته با ميزان ازن 240 ميلي گرم بر ساعت و در دماي محيط و ميزان دز GAC معادل 100 گرم انجام گرفت. کارايي ازن در حذف رنگ (74 درصد) بيشتر از حذف COD (25 درصد) در شرايط بهينه بود. فرآيند GAC/O3 اثر هم افزايي بر حذف رنگ و COD ويناس نداشت، بلکه اثر منفي داشت که البته اين اثر منفي با افزايش pH ويناس ورودي کاهش يافت. مطالعات نشان داد که تغيير pH اثر زيادي در هر سه فرآيند تصفيه دارد.

كليد واژه: ويناس، ملاس نيشکر، تصفيه پساب، pH؛ COD[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]