یک ساختمان در صورتی ایمن نامیده می شود که پس از وقوع زلزله ، افراد حاضر در ساختمان و وسایل و تجهیزات و سرویس های ارائه شده توسط ساختمان بدون آسیب باقی بمانند
ایمنی افراد در صورتی تأمین می*شود که یکپارچگی اعضای سازه*ای حفظ شده و تمام یا بخشی از سازه* دچار فرو ریزش نشود.
پس از مطالعات زیاد بر روی رفتار سازه در هنگام زلزله ثابت شده که در کنار اهمیت رفتار المان های سازه ای، رفتار المان های غیر سازه ای نیز در ایمنی ساختمان اهمیت فراوان دارد
لازم است برای تامین ایمنی ساختمان و جلوگیری از حوادث تلخ مثل کرمانشاه برای هموطنانمان اتفاق افتاد، باید به اجزای غیر سازه ای نیز توجه داشت. یکی از روش هایی که برای مهار اجزای غیر سازه ای وجود دارد و بیشتر مورد استقبال قرار گرفته، استفاده از وال پست یا کلاف های قائم و افقی است. کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود.
وال پست به معناي نگهدارنده ديوار و به 2 صورت وال پست قائم و وال پست افقي مي باشد . اين وال پست ها سبب درگيري ديوار با اسكلت و در نتيجه استحكام ديوار خواهد شد .
همان طور که گفته شد مطالعات زیاد بر روی رفتار سازه در هنگام زلزله نشان داده که رفتار اجزای غیر سازه ای مانند اجزای سازه ای در ایمنی ساختمان مهم است . به طوری که حتی گاهی اوقات آسیب این احزا ممکن است سبب تلفات جانی هم شود
/بعلاوه، در بسیاری از ساختمان*ها مانند بیمارستان*ها و بانک*ها که نیاز به عملکرد بدون وقفه پس از زلزله دارند، یا اطلاعات مهمی درون آن*ها وجود دارد، عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه*ای در هنگام زلزله می*تواند آسیب*های جانی و مالی غیرقابل جبرانی به وجود آورد.
یکی از مهم*ترین اجزای غیر سازه*ای تیغه*ها و میان قاب*ها هستند. در صورتی* که یکپارچگی مناسبی بین دیوار و سازه وجود نداشته باشد، خرابی آن*ها می*تواند مشکلات بزرگ وجبران ناپذیری به وجود آورد. در زلزله*ی کرمانشاه در آبان سال 96 هم اهمیت این مورد در ساختمان*ها را دیدیم.
دراین زلزله و گزارشاتی که رسیده اسکلت ساختمان مقاومت خوبی را از خود نشان داده ولی دیواره ها به طو کامل تخریب شدنداگر کمی دقت میکردیم متوجه میشدیم که این دیوار ها فاقد وال پست بودند.
با توجه به موارد ذکر شده نیاز است که در ساختمان* تیغه*ها و دیوارها به شکل مناسبی مهار گردند تا عملکرد آن* ها به هنگام زلزله قابل* قبول باشد. مهار این اجزا توسط وال پست صورت می*گیرد