بررسي ازن زني متناوب در کاهش توليد لجن مازاد بيولوژيکي در راکتور ناپيوسته متوالي (SBR)

تكدستان افشين*,عظيمي علي اكبر,ترابيان علي

* گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز



اخيرا فرآيند ترکيبي ازن زني به همراه فرآيند هوازي بيولوژيکي همچون لجن فعال به عنوان راه حل انتخابي براي کاهش لجن با هدف به حداقل رساندن توليد لجن مازاد بيولوژيکي معرفي شده است. در اين تحقيق از دو راکتور ناپيوسته متوالي به حجم 20 ليتر که توسط سيستم کامپيوتري کنترل مي شود، استفاده شد. پس از ايجاد شرايط پايدار در راکتورها در طول هشت ماه تحقيق، نمونه برداري و آزمون پارامترهايي از قبيل COD، MLSS، MLVSS، DO، SVI،SOUR ازن باقي مانده و در نهايت ضريب توليد بيومس (Y) انجام شد. نتايج نشان داد که در زمان ماند سلولي 10 روز ضرايب سينتيکي Y و Kd به ترتيب 0.58 ميلي گرم بيومس به ميلي گرم COD و 0.058(1/day) محاسبه گرديد. در مرحله بعدي تحقيق به منظور کاهش توليد لجن مازاد بيولوژيکي از غلظتهاي مختلف ازن در راکتور به شکل متناوب استفاده گرديد. نتايج نشان داد که ازن با غلظت 22 ميلي گرم به ازاي هر گرم MLSS در راکتور قادر است ضريب سنتيکي Y را از 0.58 به 0.23 ميلي گرم بيومس به ميلي گرم COD کاهش دهد. به عبارت ديگر تقريبا لجن مازاد بيولوژيکي 60 درصد کاهش يافت. اما COD محلول به مقدار جزيي، در پساب تصفيه شده افزايش يافته و درصد حذف COD از 92 درصد در راکتور شاهد به 62 درصد در راکتور آزمايش رسيد. از طرفي ميزان SOUR و SVI در اين غلظت ازن مصرفي به ترتيب به 6mgO2/h.gvss و 27 ميلي ليتر بر گرم رسيد. در غلظت ازن برابر 27 ميلي گرم، به ازاي هر گرم MLSS در راکتور، هيچ لجن مازادي مشاهده نشد.

كليد واژه: راکتور ناپيوسته متوالي، لجن بيولوژيکي، اکسيداسيون لجن، ضريب توليد بيومس، ازن



[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]