تاثير ضخامت پوشش و زبري سطح زيرلايه روي رفتار خوردگي پوشش هاي الکترولس Ni-P ايجاد شده بر روي آلياژ Al5083

احمدي زاده سعيد*,منيرواقفي سيدمحمود*,ساعتچي احمد*

* دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهاندر اين پژوهش، پوششهاي الکترولس Ni-P بر روي زيرلايه Al5083 ايجاد شدند و تاثير زمان پوشش دهي بر روي مورفولوژي، درصد فسفر و رفتار خوردگي اين پوشش ها مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از ميکروسکوپ الکتروني روبشي (SEM) در زمان هاي مختلف پوشش دهي، مورفولوژي سطوح و همچنين ضخامت و يکنواختي پوشش بررسي و مقايسه گرديد. مشخص شد که مورفولوژي سطح همه پوششها، يک ساختار کروي به همراه يک ساختار گل کلمي شکل را نشان مي دهند. مقاومت به خوردگي پوششها در محلول 3/5 wt.% NaCl توسط روشهاي پلاريزاسيون پتانسيوديناميک و امپدانس الکتروشيميايي (EIS) مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش ضخامت روکش، بر ميزان تخلخل کاسته شده،ضخامت پوشش زياد گرديده و مقاومت به خوردگي افزايش مي يابد. همچنين مقاومت به خوردگي پوششهاي ايجاد شده روي سطح صاف در مقايسه با سطح زبر، بيشتر مي باشد چرا که با افزايش زبري سطح زيرلايه، عيوب و تخلخل پوشش افزايش مي يابد.

كليد واژه: پوشش، الکترولس، Ni-P، زبري، Al5083، خوردگي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]