با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم25 رشته تحصيلي در مقطع دکترا در دانشگاههاي مازندران ، گيلان ، رازي ، تهران ، هرمزگان ، فردوسي ، بوعلي سينا،دانشکده علوم حديث ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ،پژوهشگاه دانشهاي بنيادي و پژوهشکده صنايع رنگ تاسيس مي شوند.با موافقت شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم25 رشته تحصيلي در مقطع دکترا در دانشگاههاي مازندران ، گيلان ، رازي ، تهران ، هرمزگان ، فردوسي ، بوعلي سينا،دانشکده علوم حديث ، موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ،پژوهشگاه دانشهاي بنيادي و پژوهشکده صنايع رنگ تاسيس مي شوند.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، شوراي گسترش آموزش عالي تاسيس رشته هاي تحصيلي مقطع دکتراي فقه و مباني حقوق اسلامي ، تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي در دانشگاه مازندران ، و تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي در دانشگاه رازي ،زيست دريا گرايش جانوران دريا در دانشگاه گيلان ،کارآفريني و مديريت پروژه و ساخت در دانشگاه تهران، علوم قرآن و حديث در دانشکده علوم حديث ،تاريخ تشيع اثني عشري در موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) ، رشته تحصيلي رنگ بصورت پژوهش محور در پژوهشکده صنايع رنگ و تکثيرو پرورش آبزيان در دانشگاه هرمزگان را تصويب نمود.

همچنين اين شورا با تاسيس رشته هاي تحصيلي مقطع دکتراي فيزيک بصورت پژوهش محور در پژوهشگاه دانشهاي بنيادي ،حکمت متعاليه و مکانيک ماشينهاي کشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد، فيزيک گرايشهاي هسته اي و جامد، زبان شناسي همگاني ،مهندسي صنايع ،مهندسي مکانيک – تبديل انرژي ،مهندسي عمران- سازه،بيماري شناسي گياهي، زراعت، اصلاح نباتات ، مهندسي منابع آب ،زيست شناسي - بوم شناسي گياهي ، رياضي گرايش جبرو باستان شناسي در بوعلي سيناي همدان موافقت نمود.