تحليل اجزاي محدود تاثير مدل سازي آشفتگي جريان باد بر برج خنك كن داراي سازه پايه در مقايسه با آيين نامه VGB

گودرزي خويگاني محمدعلي,صباغ يزدي سعيدرضا*

* دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسينظر به اهميت فشار ناشي از جريان آشفته باد در طراحي برج هاي خنك كن خشك با مكش طبيعي، در نظر گرفتن جزييات هندسي برج و اثرات آشفتگي در مدلسازي ضروري است. در اين مقاله پس از ارزيابي مدل هاي مختلف آشفتگي در تحليل اجزاي محدود جريان باد در اطراف يك برج خنك كن، اثرات ناشي از در نظر گرفتن هندسه سازه هاي پايه در برآورد فشار باد مورد بررسي قرار گرفته است. براي اين كار، ابتدا درستي عملكرد مدل ديناميك سيالات محاسباتي با چندين مدل آشفتگي مختلف به كمك اندازه گيري هاي آزمايشگاهي موجود، ارزيابي شده و مدل آشفتگي مناسب انتخاب مي شود. سپس اين مدل عددي، براي بررسي تغييرات فشار پيرامون يكي از برج هاي خنك كن نيروگاه كازرون داراي سازه هاي پايه در اندازه واقعي به كار مي رود. در مرحله نهايي، تغييرات فشار حاصل از حل اجزاي محدود در دو حالت برج خنك كن با سازه هاي پايه و بدون سازه هاي پايه با مقادير پيشنهادي آيين نامه VGB آلمان مقايسه شده اند. نتايج عددي نشان مي دهد كه منظور نمودن سازه هاي پايه برج خنك كن باعث تغييرات توزيع فشار پيرامون برج در وجه پشت به باد مي شود كه اين تغييرات بخصوص در ترازهاي پايين برج، قابل توجه است.

كليد واژه: برج خنک کن، مدل سازي آشفتگي جريان باد، ديناميک سيالات محاسباتي، تحليل اجزاي محدود

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]