بررسي شكست هيدروليكي در هسته سدهاي خاكي

خامسي سيداميد,ميرقاسمي علي اصغر*

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانيكي از مهم ترين خطرهايي كه سدهاي خاكي را تهديد مي كند، شكست هيدروليكي است. اين پديده اغلب در زمان اولين آبگيري سد، زماني كه فشار آب به طور ناگهاني در هسته افزايش مي يابد، رخ مي دهد. براي مطالعه ترك هيدروليكي در هسته سد راه هاي مختلفي وجود دارد. در اين مقاله سد هيته جووت در كشور نروژ كه در اثر شكست هيدروليكي آسيب ديده است، براي بررسي ميزان كارآمدي روش هاي تعيين وقوع ترك هيدروليكي انتخاب شده است. به اين منظور با استفاده از روش اجزاي محدود رفتار سد در زمان ساخت و اولين آبگيري مدلسازي شده است. سپس ترك خوردگي هيدروليكي هسته اين سد با استفاده از چند روش بررسي شده است. در مرحله بعد با استفاده از روابطي كه پيش بيني درستي از ترك خوردگي سد هيته جووت ارايه كرده اند، شكست هيدروليكي در هسته سد گلابر در استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين كار تحليل كوپل تنش - فشار آب حفره اي براي سد انجام شده است. در نتيجه اين ارزيابي ها مشخص شد روابط كمك پناه و قنبري پيش بيني درستي از ترك خوردگي هسته سد هيته جوت ارايه مي كنند. همچنين وقوع شكست هيدروليكي در سد گلابر غيرمحتمل تشخيص داده شد.

كليد واژه: ترک هيدروليکي، شکست هيدروليکي، اجزاي محدود، سد خاکي، سد گلابر، قوس زدگي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]