برای خرید [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] باید به اینکه برای چه کاری خرید می کنیم به نوع دام توجه کرد برای مثال اگر برای ذبح خرید می کنید باید از دام های گوشتی استفاده کنیم.
برای استفاده در زمینه پرورش بهتر است از دام هایی با نژاد خوب و همچنین دام هایی که دوقلوزا هستند استفاده کنیم.
مقاومترین نژاد و ژن در برابر بیماری ها از نظر وزارت علوم گوسفند کردستان است.