اطلاعيه ثبت *نام آزمون*هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان*ها و معماران تجربي سال*جاري

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان آزمون*هاي ورود به حرفه مهندسان، كاردان*ها و معماران تجربي نوبت دوم سال*جاري مي*رساند، آزمون*هاي مذكور در روزهاي پنجشنبه و جمعه مورخ 11 و 12 شهریور*ماه سال*جاري برگزار خواهد شد.
ثبت*نام آزمون*هاي مذكور از روز سه شنبه مورخ 01/04/95 در سامانه ثبت*نام آزمون*ها آغاز و تا روز شنبه مورخ 12/04/95 ادامه خواهد داشت.
لازم بذكر است مهلت زماني تعيين شده به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود لذا به كليه داوطلبان عزيز توصيه مي*گردد در مهلت زماني تعيين شده نسبت به ثبت*نام خود اقدام نمايند. همچنين در آزمون*هاي مذكور به جهت رفاه حال داوطلبان محترم و جلوگيري از تردد در فواصل طولاني بين*شهري، در برخي از استان*هاي كشور حوزه*هاي امتحاني در شهرهاي جديد پيش*بيني شده است كه داوطلبان مي*توانند محل آزمون خود را در اين شهرها انتخاب نمايند.
دفتر مقررات ملّی ساختمان

------------------------
لینک ثبت نام:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

راهنمای ثبت نام:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


مواد آزمون:

مواد آزمون ورود به حرفه* مهندسان(پايه سه) بهمن1394
رشته عمران (محاسبات)

• مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث هفتم ( پي و پي*سازي )- (1392)
• مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان*هاي با مصالح بنايي)- (1392)
• مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان*هاي بتن*آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد(1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان*هاي فولادي )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث يازدهم ( طرح و اجراي صنعتي ساختمان ) - (1392)
• آئين*نامه طراحي ساختمان*ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800-) ويرايش چهارم
• اصول و مباني تحليل سازه*ها (در حد اطلاعات عمومي و دانشگاهي) *
• مكانيك خاك- گودبرداري و سازه هاي نگهبان*
* براي موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي*باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: به غير از ويرايش*هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
•تذكر 4: اطلاع كامل از مباني محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسي طراحي و تحليل سازه ها ضروري است.
• تذكر5: به همراه داشتن جداول پروفيل*هاي ساختماني در جلسه*ي آزمون الزامي است.

رشته عمران (نظارت)
•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
•مبحث اول ( تعاريف)- (1392)
•مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
•مبحث پنجم (مصالح و فرآورده*هاي ساختماني)- (1392)
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث هفتم (پي و پي*سازي)- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان*هاي با مصالح بنايي)- (1392)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان*هاي بتن*آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان*هاي فولادي)- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
•مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان)- (1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (1391)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان*ها)- (1392)
• آئين*نامه طراحي ساختمان*ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ويرايش چهارم
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان*هاي فولادي (بخش*هاي نظارت و اجرا)- (1390)
• راهنماي قالب*بندي ساختمان*هاي بتن*آرمه (1382)
• تحليل سازه*ها و طراحي سازه*هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي و كلي)*
•روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*
•گودبرداري و سازه هاي نگهبان*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

*براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
•تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي*باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
•تذكر3: به غير از ويرايش*هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر4: به همراه داشتن جداول پروفيل*هاي ساختماني در جلسه*ي آزمون الزامي است.

رشته عمران (اجرا)

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)- (1384)
• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )- (1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده*هاي ساختماني)- (1392)
• مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث هفتم ( پي و پي*سازي )- (1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي)- ( 1392)
• مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمانهاي بتن*آرمه)- ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان*هاي فولادي)- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمانها)- ( 1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (1392)
• مبحث هجدهم ( عايق*بندي و تنظيم صدا)- (1390 )
•مبحث نوزدهم (صرفه*جوئي در مصرف انرژي )- (1389)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها)- (1384)
• مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان*ها)- (1392)
• راهنماي قالب*بندي ساختمانهاي بتن*آرمه (1382)
• آئين*نامه طراحي ساختمان*ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ويرايش چهارم
• گودبرداري و سازه*هاي نگهبان*
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش*هاي نظارت و اجرا)- (1390)
• روشها و مسائل اجرايي*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّي ساختمان)
• قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي آنها
• قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
• قوانين صنعت بيمه و ماليات*
• مديريت ساخت و نظام برنامه*ريزي و كنترل پروژه*
• قانون كار*
• ماشين آلات ساختماني*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي*باشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: به غير از ويرايش*هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر4: به همراه داشتن جداول پروفيل*هاي ساختماني در جلسه*ي آزمون الزامي است.


رشته تاسيسات مكانيكي

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-) 1384 (
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392)
• مبحث چهاردهم (تأسيسات مکانيکي )-( 1391 )
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (1392)
• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( 1391)
• مبحث هفدهم (لوله*كشي گاز طبيعي)-( 1389)
• مبحث نوزدهم (صرفه*جوئي در مصرف انرژي )-( 1389 )
• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)( 1391)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*
• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
•مقررات،قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
•راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

• * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين*المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث اول ( تعاریف )-ويرايش(1392)
• مبحث دوم ( نظامات اداري )- ويرايش 1384
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (1392)
• مبحث سيزدهم (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها )-(1382)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان* برقي )- (1392)
• مبحث نوزدهم (صرفه*جوئي در مصرف انرژي )-( 1389)
• مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) (1391)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
• اطلاعات عمومي تأسيسات برقي و الزامات آن، مراجع علمي و فني معتبر، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي *
• مسايل مربوط به طراحي، اجرا و نظارت بر ساخت و سازها*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
•راهنماهاي مقررات ملي ساختمان

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.رشته شهرسازي

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث اول ( تعاريف )-ويرايش( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384 )
• مبحث چهارم ( الزامات عمومي ساختمان )-( 1392)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها )-( 1384 )
• مبحث بيست و يکم (پدافند غير عامل )- ( 1391 )
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
• *اصول و مباني مديريت برنامه*ريزي و طراحي شهري
• *روش*ها و شيوه*هاي مديريت برنامه*ريزي و طراحي شهري
• *مسائل شهرسازي ايران اعم از مديريت برنامه*ريزي شهري و طراحي شهري
• حقوق، قوانين، مقررات و آئين*نامه*هاي مربوط به شهرسازي كشور ( نظير قانون تغيير نام آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، قانون شهرداريها، آيين*نامه بررسي و تصويب انواع طرحها از سطح ملي تا محلي، مباحث عمومي حقوق شهري و مشابه)
• اطلاعات تكنيكي لازم در زمينه انواع طرحها و برنامه*هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تا محلي شامل طرحهاي آمايش، كالبد ملي، منطقه*اي، ناحيه*اي و محلي، هادي، جامع، ساختاري، تفصيلي، آماده*سازي، شهرك*سازي، شهرهاي جديد، طراحي شهري، نوسازي و بهسازي، توانمند سازي، طراحي تفكيك اراضي شهري، انطباق كاربري اراضي شهري، طراحي انطباق شهري ساختمانها و نظاير آن

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.


رشته نقشه برداري

•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث اول ( تعاريف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( 1384)
• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( 1392 )
• مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
• دستورالعملهاي تيپ نقشه*برداري ( نشريه شماره 119و 95 سازمان مديريت و برنامه*ريزي )
• *متره و برآورد كارهاي نقشه*برداري
• *نقشه*برداري عمومي ( در حد اطلاعات دانشگاهي )
• *كاربرد روشها و دستگاههاي نقشه*برداري در ساختمان*سازي و شهرسازي
• *كاربرد عكسهاي هوايي و اطلاعات ماهواره*اي در صنعت ساختمان*سازي
• *تعيين موقعيت املاك
• *پياده كردن نقشه*هاي طراحي شده ساختمانها، محل پي*ها يا شالوده*ها، ستونها، قوسها در ساختمان، هندسه ساختمان و معابر
• *گرايشهاي ميكروژئودزي ( جهت رفتارسنجي و كنترل سازه*هاي سنگين )، فتوگرامتري كاربردي، سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي( LIS , GIS ) در حد كاربردي
• * مبانی فتوگرامتری عمومی
• *كنترل بر و كف در ساختمان*سازي

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.رشته ترافيك

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث اول ( تعاريف )- ( 1392 )
• مبحث دوم ( نظامات اداري )- (1384 )
• مبحث بیست و یکم پدافند غیر عامل
• *طراحي راههاي شهري
• *مطالعات برنامه*ريزي حمل و نقل و ساماندهي ترافيك
• *مشخصات فني و اجرائي معابر
• *مهندسي ترافيك و ترابري
• *ايمني معابر
• *حمل و نقل همگاني

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته معماري(طراحي)

• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان*ها)(1392)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
• مبحث هجدهم ( عايق*بندي و تنظيم صدا) (1390 )
• مبحث نوزدهم ( صرفه*جويي در مصرف انرژي) (1389)
• مبحث بيستم ( علائم و تابلوها) (1384)
•مبحث بيست و يكم ( پدافند غير عامل) (1391)
• مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري
• مباني طراحي معماري *
• جزئيات اجرائي ساختمان *
• ضوابط بلند مرتبه سازي *
• ضوابط مقررات شهرسازي و معماري براي معلولين *

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.


رشته معماري(نظارت)

•قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دوم (نظامات اداري)(1384)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده*هاي ساختماني) (1392)
•مبحث هفتم ( پي و پي*سازي )- ( 1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن*آرمه) چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
•مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان*ها)(1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
• مبحث هفدهم (لوله*كشي گاز طبيعي)-( 1389)
• مبحث هجدهم ( عايق*بندي و تنظيم صدا) (1390 )
• مبحث نوزدهم ( صرفه*جويي در مصرف انرژي) (1389)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
•مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) (1391)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
• راهنماي صرفه*جويي در مصرف انرژي (1392)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا)(1390)
• گودبرداري و سازه*هاي نگهبان *
• روشها و مسائل اجرايي*
•مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• راهنماي مبحث شانزدهم(تاسيسات بهداشتي) (1392)

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.


رشته معماري(اجرا)

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين*نامه*هاي اجرائي آن (1390) و تصويب نامه شماره 160277/ت52660 ه* مورخ 5/12/94 هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين*نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دوم ( نظامات اداري)(1384)
• مبحث سوم ( حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)(1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(1392)
• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده*هاي ساختماني) (1392)
•مبحث هفتم ( پي و پي*سازي )- ( 1392)
• مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( 1392)
• مبحث نهم( طرح و اجراي ساختمانهاي بتن*آرمه) چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي )- (1392) به همراه غلط*نامه مربوطه (مندرج در همين وب*سايت)
• مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان*ها)(1392)
• مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) (1392)
• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (1392)
• مبحث هفدهم (لوله*كشي گاز طبيعي)-( 1389)
• مبحث هجدهم ( عايق*بندي و تنظيم صدا) (1390 )
• مبحث نوزدهم ( صرفه*جويي در مصرف انرژي) (1389)
• مبحث بيستم (علائم و تابلوها) (1384)
• مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) (1392)
• راهنماي صرفه*جويي در مصرف انرژي(1392)
• راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش*هاي نظارت و اجرا)(1390)
• گودبرداري و سازه*هاي نگهبان *
• روشها و مسائل اجرايي*
• مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)
• نظام فني و اجرائي کشور
• مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجري*
• قوانين صنعت بيمه و ماليات*
• مديريت ساخت و نظام برنامه*ريزي و كنترل پروژه*
• قانون كار*
• ماشين آلات ساختماني*
• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آن ها

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي*گردد.
• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر2: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.
• تذكر3: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.