فرايند طراحي معماري منظر، از گذشته تا امروزپرسش هاي اساسي طراحي، نمي تواند از طريق هر تلاشي در جهت ايجاد فرآيند طراحي به صورت علمي توضيح داده شود، بلکه بيشتر از طريق آزمايش کردن نتايج طراحي نسبت به مطالعات علمي، توضيح داده مي شود. در دهه هاي اخير تلاشهاي فراواني در جهت بهبود فرايندهاي طراحي (بخصوص در حوزه معماري و طراحي صنعتي) صورت پذيرفته است. گر چه اين تلاشها در حوزه معماري منظر کمتر به چشم مي خورد. تاکنون (بجز چند مورد اندک) فرايند دقيق و سيستماتيک از طراحي منظر گزارش نشده است و بيشتر فرايندها به نحوه اجرا يا بخشي از طراحي اشاره دارند. اغلب فرآيند طراحي به صورت مجموعه اي از بخش هاي مجزا به تصوير کشيده مي شود که در مجموعه اي متوالي به دنبال هم مي آيد. بعضي از معماران براي فرايند طراحي منظر يک الگوي چرخشي را پيشنهاد مي کنند. اين چرخش گام هاي سازمان يافته الگوي ترتيبي در فرآيند طراحي مي باشد.
به هر حال تعاريف متعدد از معماري منظر حاکي از آن است که توسط افراد مختلف (حتي غير حرفه اي ها) ارايه شده است. رويکردهاي متفاوت در آن تعاريف مي تواند نشان دهنده وسعت اين رشته باشد که گاهي از ذوق و سليقه شخصي آغاز مي شود و گاهي نيز پايه هاي علمي آن چنان قوي و محکم است که تصوري شود نمي توان به هيچ عنوان از آنها عدول کرد. در اين مقاله نيز پس از مرور مباني مربوط به طراحي منظر و فرآيند آن تلاش شده تا دو رويکرد اساسي SAD و PAKILDA به تحليل گذاشته شود.

كليد واژه: معماري منظر، فرايند طراحي منظر، روش طراحي منظر، تئوري معماري منظر، SAD؛ PAKILDA[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]