*ارايه مدل يک بعدي شبيه سازي جريان و رسوب، مطالعه موردي: رودخانه الندخوي

حسن زاده يوسف*,كي نژاد محمدعلي,روشنگر كيومرث,اعلمي محمدتقي

* دانشکده مهندسي عمران، دانشگاه تبريزدر اين مقاله، مدل رياضي رفتار جريان غيردايمي، ظرفيت حمل رسوب و تغييرات بستر در يك آبراهه فرسايش پذير مورد بررسي و شيبه سازي قرار گرفت. به اين منظور جريان غيردايمي متغير تدريجي با معادله سن - ونان و پيوستگي رسوب با معادله اكسنر با روش اصلاح شده و دو مرحله اي لكس وندرف - ريچ ماير با دقت بالا و مرتبه دوم زماني و مكاني، به صورت صريح و مزدوج تحليل شد. صحت عملكرد و نتايج مدل رياضي با داده هاي آزمايشگاهي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گرفت. همچنين با در نظر گرفتن داده هاي هيدروليكي و ابعاد هندسي رودخانه الند در بازه بدلان و ارزيابي تناسب كاربرد و سازگاري روشهاي مختلف برآورد بار رسوب در اين بازه، تغييرات پروفيل سطح آب، كف بستر و پارامترهاي هيدروليكي به صورت تابعي از زمان و مكان ارايه شد. نتايج اين تحقيق كارايي بسيار بالاي مدل در شبيه سازي و پيش بيني پروفيل بستر و جريان و امكان اعمال شرايط مختلف در آن را نشان داد.

كليد واژه: شبيه سازي، جريان غير دايمي، بار بستر، سن – ونان – اكسنر، لكس وندرف - ريچ ماير[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]