قايسه کارايي کاربرد همزمان UV/O3 در حذف انواع سموم آفت کش ارگانوفسفره و کاربامات از محيط هاي آبي

صمدي محمدتقي,خدادادي مريم,رحماني عليرضا,اله رساني علي,ساقي محمدحسين
انواع گوناگوني از آفت كشها به منظور مبارزه با آفات گياهي در كشور مورد استفاده قرار مي گيرند. ورود اين آلاينده هاي مقاوم به منابع تامين آب شرب مي تواند اثرات مخربي بر سلامت انسان و محيط زيست داشته باشد. در سالهاي اخير استفاده از روشهاي اكسيداسيون پيشرفته براي حذف سموم، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در اين تحقيق، نمونه هاي مورد نظر با اضافه نمودن غلظتهاي 1، 5، 10، 15 و 20 ميلي گرم در ليتر از سموم مورد مطالعه به آب ديونيزه تهيه گرديد. نمونه ها در مراحل جداگانه در سيستم ناپيوسته در pH هاي 6، 7 و 9 و همچنين زمان تماسهاي 0.5، 1، 1.5 و 2 ساعت در معرض تماس توام UV/O3 قرار گرفت. ميزان ازن ورودي به سيستم 1 گرم در ساعت و شدت تابش لامپUV ،50 تا 200 وات بر مترمربع بود. در انتهاي هر مرحله، راندمان حذف محاسبه شد. آناليز غلظت باقيمانده سموم با استفاده از دستگاه هاي GC/MS/MS و HPLC طبق روش استاندارد انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده، مشخص شد كه با افزايش pH، كاهش غلظت سموم و افزايش زمان تماس، راندمان حذف افزايش مي يابد. روش اکسيداسيون پيشرفته با کاربرد توام UV/O3 براي حذف هر دو گروه سموم ارگانوفسفره هالوژنه (كلرپيريفوس) و غير هالوژنه (ديازينون) كارايي زيادي به ميزان بيش از 80 درصد دارد كه اين مقدار براي سم كارباماته (كارباريل) به بيش از 90 درصد مي رسد. در نتيجه کاربرد اين روش براي حذف سموم مورد مطالعه از محيط هاي آبي پيشنهاد مي گردد.

كليد واژه: سموم آفت کش، ارگانوفسفره، کاربامات، اکسيداسيون پيشرفته، UV/O3، محيط هاي آبي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]