کارايي فرايند اکسيداسيون فنتون در کاهش آلودگي مواد شوينده از آب

موسوي سيدعليرضا,محوي اميرحسين*,مصداقي نيا عليرضا,ناصري سيمين,هنري حميدرضا

* گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانفرايندهاي اکسيداسيون پيشرفته، همواره منجر به توليد راديکال هاي بسيار فعال هيدروکسيل مي گردند که اين راديکال ها، پتانسيل بالايي براي اکسيداسيون ترکيبات آلي دارند. يکي از فرايندهاي اکسيداسيون شيميايي، فنتون است که در آن، يون آهن به عنوان کاتاليست در يک محيط اسيدي با اکسيدان وارد واکنش شده و توليد راديکال هيدروکسيل مي نمايد. اين واکنش از نوع واکنش هاي اکسايش – احيا مي باشد به اين ترتيب که يون فلزي، انتقال يک الکترون را مي پذيرد. کارايي اين روش تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله pH، دما، غلظت آهن، پراکسيد هيدروژن و زمان واکنش است. در اين مطالعه نمونه هاي سنتتيک از سورفکتانت آنيونيک ABS و LAS که هر دو کاربرد وسيع خانگي و صنعتي دارند، تهيه گرديد و تاثير غلظتهاي مختلف سولفات آهن و پراکسيد هيدروژن در زمان هاي مختلف روي حذف و تصفيه پذيري آنها در محلول آبي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش ها در سيستم بسته در دستگاه جار (200 دور در دقيقه) و با غلظت اوليه دترجنت آنيونيک 200 ميلي گرم در ليتر با pH ثابت 3 و دماي آزمايشگاه در زمان هاي 20، 40، 60 و 80 دقيقه انجام شد. نتايج نشان داد افزايش در غلظت اکسيدان و کاتاليست، کارايي حذف را افزايش مي دهد. در غلظت H2O2 برابر 750 ميلي گرم در ليتر و يون فرو برابر 130 ميلي گرم در ليتر بيش از 86 درصد از LAS و ABS در زمان 80 دقيقه حذف گرديد. در همين شرايط طي فرايند اکسيداسيون، COD نمونه هاي ABS از 470 ميلي گرم در ليتر به 187 ميلي گرم در ليتر کاهش يافت. نسبت BOD5/COD در زمان 60 دقيقه در غلظت 600 ميلي گرم در ليتر H2O2 و 130 ميلي گرم در ليتر يون فرو، 0.225 بهبود يافت. اندازه گيري pH بعد از واکنش نشان مي دهد که pH به علت توليد مواد حد واسط اسيدي از 3 به 2.6 کاهش مي يابد که مي تواند براي کنترل فرايند مورد بررسي قرار گيرد.

كليد واژه: آلودگي، مواد شوينده، فرايند اکسيداسيون فنتون، راديکال هيدروکسيل[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]