اثر بار آلي در تصفيه فاضلاب حاوي شير به روش راکتور ناپيوسته متوالي

حاجي آبادي هومن,علوي مقدم سيدمحمدرضا*,هاشمي سيدحسين

* دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبيردر اين تحقيق چهار راکتور ناپيوسته متوالي با شرايط عملياتي يکسان براي تصفيه فاضلاب شير با بار آلودگي مختلف به صورت هوازي مورد بررسي قرار گرفت. راکتورها به شکل استوانه اي از جنس پلکسي گلاس بودند که به مدت 56 روز (21 روز سازگاري لجن و 35 روز ثبت نتايج) مورد بررسي قرار گرفتند. حجم مفيد راکتورها 5.5 ليتر، دبي فاضلاب ورودي 3.5 ليتر و زمان ماند لجن 10 روز بود. متوسط بازدهي حذف COD براي راکتورهاي R1، R2، R3 و R4 با متوسط بار آلي ورودي 633، 929، 1915 و 3261 گرم COD بر مترمکعب در روز به ترتيب برابر 95، 96، 95 و 82 درصد به دست آمد. در همه راکتورها ميزان کدورت، مطابق استاندارد آيين نامه محيط زيست ايران يعني 50NTU بود و فقط در راکتور R4 اين مقدار به 270NTU رسيد. به علاوه، متوسط شاخص حجمي لجن براي راکتورهاي R1، R2 و R3 کمتر از 67 ميلي ليتر در هر گرم مشاهده شد. بر اساس نتايج به دست آمده روند کلي تغييرات بازدهي COD در مقابل بار آلي ورودي، يک نرخ نزولي با ضريب همبستگي 0.8(R2) نشان مي دهد.

كليد واژه: راکتور ناپيوسته با عمليات متوالي، فاضلاب شير، بار آلي بالا، تصفيه بيولوژيکي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]