ايجاد پوشش هاي حاوي تيتانيا و هيدروكسي آپاتيت روي آلياژ Ti-6Al-4V از راه فرآيند PEO و عمليات تكميلي گرمابي و بررسي خواص خوردگي آن در محيط شبيه سازي شده بدن

منتظري ماني*,دهقانيان چنگيز,شكوه فر مهدي,برادران گوراني علي

* پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانپوشش هاي بيوسراميكي حاوي تيتانياي متخلخل در كنار سطح پوشيده از هيدروكسي آپاتيت باعث افزايش چشم گير مقاومت به خوردگي و زيست سازگاري آلياژهاي تيتانيم مي شود. در اين پژوهش ابتدا از فرآيند اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي (PEO) در زمان ها و ولتاژهاي گوناگون جهت ايجاد تيتانياي حاوي کلسيم و فسفر روي آلياژ Ti-6Al-4V استفاده شد. سپس نمونه بهينه، در زمان هاي گوناگون مورد عمليات گرمابي قرار گرفت، تا كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت در تخلخل هاي تيتانيا جوانه زند. ريخت شناسي و سطح مقطع پوشش ها به وسيله ميكروسكوپي الكتروني روبشي، تركيب شيميايي به وسيله تجزيه پراش پرتو ايكس، پستي و بلندي به وسيله ميکروسکوپي نيروي اتمي و سختي به وسيله نانوسختي سنجي تعيين شدند. هم چنين، رفتار خوردگي پوشش ها به وسيله آزمايش هاي پلاريزاسيون و طيف نگاري امپدانس الكتروشيميايي مورد مطالعه قرار گرفت. بررسي ها نشان دادند كه عمليات گرمابي روي نمونه بهينه، به تشكيل فاز كريستالي هيدروكسي آپاتيت روي تخلخل هاي تيتانيا منجر مي شود. كريستال هاي ايجاد شده داراي شكل كلوخه اي و ابعاد نانومتري هستند. هم چنين، پوشش هاي ايجاد شده مقاومت به خوردگي زيرلايه تيتانيمي را در محيط شبيه سازي شده بدن به مقدار شايان توجهي افزايش مي دهند.

كليد واژه: اكسيداسيون الكتروليتي پلاسمايي، عمليات گرمابي، Ti-6Al-4V، هيدروكسي آپاتيت، خواص خوردگي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]