بررسي رفتار قاب هاي مهاربندي شده زانويي در مقابل بارهاي جانبي

جلالي ميثم,زهرايي سيدمهدي*,ميرقادري سيدرسول

* قطب علمي مهندسي و مديريت زيرساخت ها، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهراندر قاب هاي مهاربندي شده زانويي يك انتهاي مهاربند قطري به عضو مورب زانويي متصل شده و بخش عمده سختي جانبي توسط مهاربندي قطري تامين مي شود، درحالي كه تسليم برشي (يا خمشي) عضو زانويي، فراهم كننده شكل پذيري موردنياز براي قاب مي باشد در واقع عضو مورب زانويي شكل به عنوان يك ميراگر هيسترزيس عمل كرده و با پذيرش تغيير شكل هاي غيرالاستيك كنترل شده، ضمن استهلاك انرژي لرزه اي، مانع از ورود ساير اعضا و اتصالات به محدوده غيرارتجاعي مي شود. در اين مقاله اثر پارامترهاي مختلف سازه اي بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي زانويي با استفاده از روش تحليل اجزاي محدود غيرخطي بررسي مي شود. به علاوه يك مدل رياضي براي تخمين سختي غيرالاستيك قاب ارايه خواهد شد. نتايج تحليل ها نشان مي دهد، در حالي كه ميرايي سازه هاي بتني و فلزي به طور معمول كمتر از پنج درصد است، حد اكثر نسبت ميرايي ويسكوز معادل قاب مهاربندي داراي المان زانويي به حدود 30 درصد مي رسد، همچنين اين قاب ها رفتار چرخه اي مطلوبي بدون ايجاد لاغر شدگي در چرخه هاي هيسترزيس از خود نشان مي دهند و قادر هستند بدون كاهش قابل ملاحظه سختي و مقاومت، بخش قابل توجهي از انرژي زلزله را مستهلك كنند.

كليد واژه: مهاربندي زانويي، نسبت ميرايي ويسکوز معادل، رفتار چرخه اي، تحليل غيرارتجاعي، شکل پذيري[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]