برگردان داده هاي لرزه اي ميدان گازي سراجه و محاسبه تخلخل

هزينه مهدي,مختاري محمد*

* پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزلهراه مستقيم دستيابي به خواص پتروفيزيكي در بررسي مخازن هيدروكربني، حفر چاه است و از آن جا كه اين عمل هزينه زيادي را در بر دارد، همواره تلاش بر استخراج اين خواص از ردهاي لرزه اي مي باشد. بدين منظور، روش هاي متعددي ابداع شده اند كه هر يك مزايا و معايب خاص خود را دارند. از ميان اين روش ها، برگردان لرزه اي، يكي از ابزارهاي بسيار مناسب جهت توصيف لرزه اي مخزن قلمداد مي شود. برگردان لرزه اي رد لرزه اي را به مدل بلوكي امپدانس تبديل كرده و به صورت يك واهماميخت عمل مي كند. امپدانس صوتي يك ارتباط قوي با تخلخل داشته و به عنوان يك مشخصه مفيد براي توصيف مخزن است. در اين مقاله از دو روش خارهاي پراكنده به شيوه برنامه ريزي خطي و بر مبناي مدل براي برگردان داده هاي لرزه اي دو بعدي ميدان گازي سراجه و ساخت مدل امپدانس استفاده شده است. با به كارگيري اين مدل و ايجاد يك رگرسيون خطي، مدل تخميني تخلخل به دست مي آيد.

كليد واژه: برگردان لرزه اي، امپدانس صوتي، مدل تخلخل[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]