بررسي عملکرد ترکيبات بازدارنده آلکيل بنزني بر کنترل تشکيل لخت هاي آسفالتني سه نمونه نفتي ايران

سليماني نظر عليرضا*

* اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده فني و مهندسياثر آمفيفيل هاي بازدارنده دودسيل بنزن سولفونيک اسيد (DBSA) و دودسيل رزورسينول (DR) از مشتقات آلکيل بنزني براي کنترل نقطه شروع تشکيل فاز جامد بر سه نمونه نفت خام ايران مورد بررسي تجربي قرار گرفتند. در اين بررسي تکنيک طيف سنجي مادون قرمز نزديک در تعيين نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني در حضور و يا غياب ترکيبات بازدارنده، در غلظت هاي مختلف به روش تيتراسيون با عامل رسوب دهنده نرمال هپتان به کار گرفته شد.
جابجايي نقطه تشکيل به دليل حضور ترکيب بازدارنده به عنوان شاخصي در تاخيراندازي تشکيل آسفالتن و پايدارسازي نمونه ها به کار گرفته شد. ارتباط بين پارامترهاي ساختاري آسفالتن و جابجايي نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني در نمونه هاي نفتي در حضور ترکيبات بازدارنده برقرار شد. ترکيب دودسيل بنزن سولفونيک اسيد موثرتر از دودسيل رزورسينول در کنترل نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني سه نمونه نفت خام ارزيابي شد. به کارگيري غلظت هاي 500 تا 1000ppm از ترکيب دودسيل بنزن سولفونيک اسيد در هر سه نمونه نقش کنترلي مناسبي ايفا مي کند. در غلظت هاي بالا از اين دو بازدارنده، فرايند افزايش جابجايي نقطه شروع تشكيل لخته هاي آسفالتني، روند كاهشي نشان مي دهد.

كليد واژه: آسفالتن، ترکيبات بازدارنده، طيف سنجي مادون قرمز نزديک، نقطه شروع تشکيل لخته هاي آسفالتني

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]