تطبيق تاريخچه يك مخزن شكاف دار با استفاده از اطلاعات بالا آمدن سطح تماس آب، نفت و انتخاب بهينه ترين سناريوي توليد

طاهري رودسري سيدصادق*

* پژوهشگاه صنعت نفت، مركز مطالعات و اكتشاف و توليدتطبيق تاريخچه، يكي از قسمت هاي مهم مطالعه مخزن است كه به منظور نزديك كردن عملكرد مدل شبيه سازي به عملكرد مخزن واقعي انجام مي شود. به دليل منابع زياد و خطا در داده هاي ورودي، ساخت يك مدل بدون تطبيق تاريخچه، دقت كافي در نتايج را نخواهد داشت. داده هاي به دست آمده از گذشته ميدان، بايستي براي بهبود مدل و دقت نتايج حاصل از مدل استفاده شود. در بعضي از ميادين نفت و گاز، اطلاعات كافي از تاريخچه ميدان وجود ندارد و بايد از روش هاي ابتكاري براي تطبيق تاريخچه استفاده كرد. ميدان مورد مطالعه يك ميدان نفتي متروك است كه داده هاي تاريخچه اي توليد آب و گاز در آن وجود ندارد و تنها تاريخچه توليد نفت و تعداد محدودي فشار وجود دارد. تاريخچه اين ميدان نفتي نشان مي دهد يكي از چاه هاي اين ميدان به مدت سه ماه فوران كرده و سطح تماس آب و نفت در اين چاه به ميزان قابل توجهي بالا آمده است. با توجه به كمبود اطلاعات براي انجام فرايند تطبيق تاريخچه، علاوه بر استفاده از مقادير توليد نفت و نقاط محدود فشار، اطلاعات تغيير سطح آب، نفت در چاه مذكور به عنوان يك راه حل ابتكاري براي تطبيق تاريخچه مدل شبيه سازي اين ميدان استفاده شده است. حركت سطح تماس آب، نفت در اين ميدان با موفقيت شبيه سازي شد. نتايج شبيه سازي تطابق خوبي با مقادير اندازه گيري شده حركت سطح تماس آب، نفت در اين چاه را نشان مي داد. بعد از تطبيق تاريخچه مدل شبيه سازي، سناريوهاي متعددي شامل توليد طبيعي (حفر چاه هاي عمودي و افقي)، تزريق آب و تزريق گاز اجرا و مقايسه شدند. نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه تخليه طبيعي به وسيله چاه هاي افقي و همچنين تزريق آب، منجر به ميان شکني زود هنگام آب و ضريب بهره دهي پايين مي شود. پس از بررسي كليه سناريوها، يكي از سناريوهاي تزريق گاز به عنوان بهترين سناريوي توسعه ميدان انتخاب شد. در اين سناريو 20 ميليون فوت مكعب گاز در هر روز در دو چاه تزريق مي شود (هر چاه 10 ميليون فوت مكعب گاز در روز) كه در نتيجه اين ميدان نسبت به توليد طبيعي در طي 10 سال، 18 ميليون بشكه بيشتر نفت توليد خواهد كرد. در سناريوي منتخب، از دو چاه كه به دليل توليد آب بالا، بسته شده بودند به عنوان چاه تزريق گاز استفاده مي شود كه در نتيجه براي توسعه ميدان، نيازي به صرف هزينه حفر چاه هاي تزريقي نخواهد بود.

كليد واژه: شبيه سازي، تطبيق تاريخچه، مخزن شكاف دار، توسعه ميدان

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]