رهيافتي نوين در طراحي مسير حمل و نقل اتوبوس هاي شهري با استفاده از GIS

صابريان جواد*,مسگري محمدسعدي,شيرزادي بابكان علي

* دانشكده مهندسي عمران، دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي، تهران، ايرانسيستم حمل و نقل اتوبوس شهري به عنوان يكي از مهم ترين سيستمهاي حمل و نقل عمومي به شمار مي رود. در طراحي اين سيستم لازم است كه به گونه اي همزمان چندين هدف كه بعضاً با هم متناقض هستند، در نظر گرفته شوند. اين اهداف باعث مي شوند كه انجام طراحي با مشكلاتي روبرو شود، به عنوان مثال، مسيرهايي كه براي كمينه كردن زمان سفر طراحي مي شوند، ممكن است بيشترين پوشش و بيشترين دسترسي را نداشته باشند. از اين رو براي رسيدن به بهترين طراحي لازم است كه مسائل مختلفي به طور همزمان در نظر گرفته شوند. در اين مقاله يك مدل جديد براي طراحي بهينه شبكه حمل و نقل اتوبوسهاي شهري با استفاده از قابليتهاي GIS كه در نرم افزارهاي آن موجود است، ارايه شده است. مدل نامبرده با توجه به چندين هدف اصلي بنا شده است، از آن جمله مي توان به حداكثرسازي تعداد مسافر و همچنين کاهش زمان سفر اشاره كرد. بقيه اهداف در بخش سوم اين مقاله بيان شده اند. مدل ارايه شده بر ماتريس توزيع سفر بين بلوكهاي شهري كه روش استخراج آن در اين مقاله توضيح داده شده است، استوار است. پس از استخراج ماتريس توزيع سفر بين بلوكهاي شهري، و اختصاص آن به معابر شهري، از قابليتهاي شبكه GIS به منظور طراحي خطوط استفاده شده است. با استفاده از اين روش مي توان طراحي مسير حمل و نقل اتوبوسهاي شهري را با در نظر گرفتن همزمان چندين هدف اصلي انجام داد.

كليد واژه: GIS، تقاضاي سفر، گراف وزن دار، مسيريابي، زمان سفر[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]