ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در پلان به روش آناليز حدي مرز بالا

فرزانه اورنگ*,عسكري فرج اله,يگانه خاكسار رضا

* دانشكده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در پلان، موضوعي است سه بعدي كه فرض دوبعدي آن نمي تواند جواب هاي دقيقي را ارايه كند. در اين مقاله با استفاده از روش تحليل حدي مرز بالا، الگوريتمي براي محاسبه ظرفيت باربري پي هاي واقع بر اين گونه شيرواني ها به روش سه بعدي ارايه شده است. در اين الگوريتم، مكانيسم گسيختگي به صورت مجموعه اي از بلوك هاي پنج يا شش وجهي در نظر گرفته مي شود و طي يك فرآيند بهينه سازي، كمترين جواب ممكن به عنوان بار حدي شيرواني به دست مي آيد. تحليل هاي انجام شده با الگوريتم مزبور نشان مي دهد كه ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي مقعر در شرايط يكسان از ظرفيت باربري پي هاي واقع بر شيرواني هاي خطي در پلان بيشتر است و هر چه نسبت شعاع شيرواني به ارتفاع آن كوچك تر شود، ميزان ظرفيت باربري پي هاي واقع بر آن افزايش خواهد يافت. نتايج حاصل از مطالعه حاضر به شكل نمودارهاي كاربردي براي به دست آوردن بار حدي اين گونه شيرواني ها براي استفاده مهندسان ارايه شده است.

كليد واژه: تحليل سه بعدي، بارحدي، ظرفيت باربري، شيرواني مقعر در پلان، روش آناليز حدي مرز بالا

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]