مدل سازي عددي سونامي محتمل در سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند بخش اول: مدل سازي توليد و انتشار امواج سونامي

حيدرزاده محمد,دولت شاهي پيروز محرم*,حاجي زاده ذاكر ناصر

* دانشکده مهندسي عمران، پرديس دانشکده هاي فني، دانشگاه تهرانهدف اصلي از انجام اين مطالعه، افزايش ظرفيت هاي نرم افزاري كشور در جهت توسعه سيستم هشدار سونامي براي سواحل جنوبي ايران در حاشيه اقيانوس هند است. سونامي سهمگين 26 دسامبر سال 2004 (دي ماه 1383) در منطقه اقيانوس هند، لزوم توسعه سيستم هاي هشدار سونامي براي مناطق در معرض خطر سونامي، بخصوص براي سواحل منطقه اقيانوس هند را خاطر نشان كرد. با توجه به وجود خطر سونامي از ناحيه منطقه فرورانش مكران در سواحل جنوبي ايران، كشورمان متعهد شده است كه در جهت توسعه سيستم هشدار سونامي گام برداشته و در اين راستا، با كشورهاي منطقه همكاري كند. چنانچه مجموعه فعاليت هاي موردنياز براي توسعه چنين سيستم هايي به دو گروه سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم شود، مدل سازي عددي سونامي در گروه دوم قرار مي گيرد و بدون شك بدون آن، توسعه يك سيستم هشدار سونامي امكان پذير نخواهد بود. در قالب اين مطالعه، مدل سازي فازهاي توليد و انتشار سونامي به طور كامل مورد بحث قرار گرفته و نتايج به دست آمده با تجربيات بين المللي در زمينه مدلسازي سونامي مقايسه شده و مورد سنجش قرار گرفته است. در پايان، نشان داده شده است كه چگونه مي توان از نتايج مدل سازي سونامي كه در اين مقاله مورد بحث قرار گرفته است، براي توسعه يك سيستم هشدار سونامي استفاده كرد.

كليد واژه: منطقه فرورانش مکران، سونامي، مدل سازي عددي، توليد سونامي، انتشار سونامي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]