مطالعه آزمايشگاهي الگوي جريان پيرامون آبشكن T شكل در قوس 90 درجه با بستر متحرک

واقفي محمد,قدسيان مسعود*

* پژوهشکده مهندسي آب، دانشگاه تربيت مدرسدر اين مقاله به اندازه گيري آزمايشگاهي ميدان جريان و آبشستگي پيرامون آبشكن T شكل مستقردر قوس 90 درجه پرداخته شده است. آزمايش ها در يك كانال آزمايشگاهي با شعاع انحناي ملايم انجام گرفته است. در اندازه گيري ميدان جريان از دستگاه سرعت سنج سه بعديADV و در اندازه گيري توپوگرافي بستر از خطكش الكترونيكي استفاده شد. براي اين هدف ابتدا آزمايش آبشستگي انجام شد و توپوگرافي قوس توام با چاله آبشستگي تعادل يافته در اطراف آبشكن مستقر در زاويه 75 درجه برداشت شد و سپس الگوي سه بعدي متوسط زماني سرعت اندازه گيري شد. مقايسه بين مولفه هاي سه بعدي سرعت در مقاطع مختلف انجام شد و تفاوت الگوي جريان در طول قوس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. مشاهده ها بيانگر وجود تاثير آبشكن و توپوگرافي بستر در بر هم زدن الگوي جريان ثانويه و شكل گيري جريان ثانويه دوم در مقطع 30 درجه و در خلاف جهت جريان ثانويه اول است. همجنين جريان هاي ثانويه اصلي در جهت پيشروي شيب حفره آبشستگي شكل مي گيرد و گردابه هاي افقي با جهت خلاف عقربه هاي ساعت و در بالا دست آبشكن در لايه هاي مختلف مشاهده مي شود. همچنين آبشكن باعث انحراف مسير سرعت بيشينه به سمت ساحل داخلي مي شود.

كليد واژه: الگوي جريان، آبشکن T شکل، جريان ثانويه، قوس 90 درجه، الگوي آبشستگي[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]