مديريت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه هاي آبرساني، مطالعه موردي: منطقه سرافرازان مشهد

سلطاني اصل محمد,فغفورمغربي محمود*

* گروه مهندسي عمران، دانشگاه فردوسي مشهدوجود نشت در شبکه هاي توزيع آب شهري امري اجتناب ناپذير است. امروزه کاهش نشت با استفاده از مديريت پارامترهاي هيدروليکي نظير فشار در کنار پروژه هاي نشت يابي از اهميت ويژه اي برخوردار است. کنترل هوشمند فشار، روشي مناسب براي کنترل نشت و کاهش صدمات ناشي از فشارهاي زياد در شبکه به نظر مي رسد. بهره گيري از نتايج تحقيقات انجام شده در اين زمينه به کمک تجهيزات نوين ضروري است. هدف اساسي اين تحقيق تعيين ميزان اثر کاهش فشار بر نشت در يک شبکه به ويژه در زمان کم مصرف (شب) بود. شبکه منطقه سرافرازان مشهد به عنوان پايلوت درنظر گرفته شد. روش استفاده شده در اين پژوهش، مدل سازي شبکه در محيطEPANET 2.10 با درنظر گرفتن جريان نشت در گره ها بود. بر اين اساس، ابتدا شبکه موردنظر با بهره گيري از تلفيق روش اندازه گيري جريان حداقل شبانه و تحليل هيدروليکي با استفاده از قابليت نرم افزار، مدل سازي شد. سپس با استفاده از نتايج مدل، در شير فشار شکن ورودي شبکه، يک برنامه زماني تغييرات هد فشار خروجي در طول ساعات روز و بر مبناي تامين حداقل فشار در کم فشارترين نقطه، تعيين و اعمال گرديد. نتايج نشان مي دهد که مي توان با استفاده از اين روش مديريت فشار، ضمن کاهش نشت شبانه به حدود 35 درصد، توزيع فشار را در شبکه يکنواخت تر نمود. پياده کردن الگوي زماني اعمال فشار توسط شيرهاي فشارشکن با قابليت کنترل زماني در يک شبکه شهري عملي بوده و نقش موثري در کاهش تلفات خواهد داشت.

كليد واژه: نشت، آب بدون درآمد، فشار، تحليل هيدروليکي، مدل سازي، شبکه هاي توزيع آب شهري، EPANET

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]