شناخت و بهره وري رسوبات رودخانه کارون در کشاورزي با مطالعه خصوصيات فيزيکي - شيميايي و غلظت عناصر سنگين در رسوبات

شهنواز ماندانا*,چرم مصطفي,حسوني زاده هوشنگ

* دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهوازرسوبات رودخانه ها در واقع مخلوطي از خاک زراعي و غيرزراعي فرسايش يافته از حوضه هاي بالادست است. با توجه به بافت، غلظت آلاينده ها و ساير خصوصيات فيزيکي و شيميايي رسوبات لايروبي شده، مي توان از آنها در زمينه هاي مختلفي چون ساخت و توسعه زيستگاههاي حيات وحش، خاک سطحي براي کشاورزي و مصالح ساختماني استفاده کرد. اين تحقيق به منظور بررسي خصوصيات فيزيکي - شيميايي و غلظت عناصر سنگين رسوبات جزاير رودخانه کارون براي استفاده مجدد آنها در کشاورزي صورت پذيرفت. به اين منظور در طول مسير رودخانه کارون در شهر اهواز، چهار ايستگاه مشخص گرديد و در هر ايستگاه، از چهار عمق مختلف نمونه برداري صورت پذيرفت. غلظت عناصر سنگين (Pb، Zn، Cu، Co،Cd و Ni)، مواد آلي، ازت، فسفر، پتاسيم ، هدايت الکتريکي و pH در نمونه ها اندازه گيري شد. نتايج نشان داد غلظت عناصر مورد بررسي در رسوبات سطحي بيشتر از رسوبات عمقي است. از سويي نتايج بيانگر اين بود که غلظت مس در حد خطرساز قرار دارد. درصد ازت ، فسفر و مواد آلي در رسوبات پايين بود، اما رسوبات از نظر پتاسيم، هدايت الکتريکي و pH در وضعيت مطلوبي قرار داشتند.

كليد واژه: رسوبات رودخانه، عناصر سنگين، عناصر غذايي، رودخانه کارون[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]