تصحيح ركوردهاي زلزله هاي مهم ايران با روش مرسوم و تئوري موجك و مقايسه اين دو روش

وحيدي فرد حسام,انصاري انوشيروان,نورزاد اسداله*

* دانشكده مهندسي عمران، پرديس دانشكده هاي فني، دانشگاه تهراندر هنگام وقوع زلزله، بسياري از شتاب نگارها حركت زمين را ثبت مي كنند، اما فقط تعداد كمي از آنها به روش مرسوم قابل تصحيح هستند. زيرا اين سيگنال هاي تصحيح نشده دو مشكل عمده همراه خود دارند، اول ميزان نسبت سيگنال به نوفه پايين است و به همين علت قادر نيستيم بين محتواي فركانسي نوفه و سيگنال تمييز قايل شويم و با فيلتر بالاگذر يا فيلتر پايين گذر، سيگنال را تصحيح كنيم. دوم نوفه ها غيرايستا هستند و روش مرسوم فقط سيگنال هايي را مي تواند تصحيح كند كه مشخصات نوفه آنها از ابتدا تا انتها ثابت باشد. به عبارت ديگر در بسياري از سيگنال ها مشخصات نوفه با گذشت زمان ثابت نيست و تغيير مي كند. يكي از روش هاي كارا براي تصحيح چنين سيگنال هايي، تئوري موجك است. در اين تئوري، هر سيگنال به چندين سيگنال در محدوده هاي تواتري مختلف تجزيه مي شود و با توجه به معيار ارايه شده در اين تئوري، سيگنال هاي به دست آمده را تصحيح مي كنيم. در اين مقاله سعي بر آن است كه ركوردهاي حاصل از زلزله هاي مهم فلات ايران كه بزرگاي بيشتر از 5.5 دارند، به روش نوفه زدايي موجك تصحيح شوند. براي اين منظور ابتدا براي هر ركورد، نمودار ميزان نسبت سيگنال به نوفه رسم مي شود، اگر مقدار اين نمودار به اندازه كافي بالا باشد، آن سيگنال به هر دو روش تصحيح مي شود و در غير اين صورت، با استفاده از تئوري موجك تصحيح مي شود. شايان ذكر است كه هر يك از روش ها يك بار با تصحيح خط پايه و بار ديگر بدون آن انجام گرفته است و از ميان اين 4 نوع تصحيح، بهترين آن انتخاب شده است. با استفاده از نتايج حاصل از تصحيح ركوردها، بانك اطلاعاتي شامل اطلاعات عمومي هر زلزله مانند: زمان، مكان، بزرگا، عمق و اطلاعات خاص هر ايستگاه، مانند: نام، شماره و مكان، تدوين شده است و سپس براي هر ركورد نتايج نمودار نسبت سيگنال به نوفه، نوع تصحيح و مشخصات آن تصحيح تعيين شده است.

كليد واژه: شتاب نگار، روش مرسوم، تبديل موجک، نمودار نسبت سيگنال به نوفه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]