تصفيه محلولهاي آبي آلوده به عناصر سرب، کروم و کادميم با جاذبهاي فسفاتي

رياحي فريبرز*

* پژوهشگاه علوم و فنون هسته*اي، پژوهشکده چرخه سوختجذب سه عنصر سمي در نمونه هاي آبي شامل سرب، کروم و کادميم با استفاده از دو جاذب فسفاتي معدني مورد آزمايش قرار گرفت. ابتدا تبادلگرهاي فسفاتي مورد نظر تهيه شد وMg2+ ، pb2+، فسفر و نيتروژن اندازه گيري شدند. براي تعيين ظرفيت تبادلي، نسبت هاي متفاوتي از محلول با نمونه هاي فسفاتي مورد آزمايش قرار گرفت و سپس غلظت کاتيون هاي pb2+، Cd2+ و Cr3+ اندازه گيري شد. اندازه گيري pb2+، Cd2+ و Cr3+ توسط اسپکتروفتومتر جذب اتمي انجام شد. انحراف استاندارد نسبي به ترتيب 7/4 و 17/2 و 61/1 درصد و حد تشخيص آنها به ترتيب 5 ميکروگرم در ليتر و 05/0 و 1/0 ميلي گرم در ليتر بود. نشان داده شد که اين ترکيبات استعداد بالايي در تصفيه آلاينده هاي فلزي دارا هستند. دو جاذب فسفاتي Mg3(PO4)2.6H2O و MgNH4PO4.H2O در تصفيه محلولهاي آلوده به سرب و کروم و کادميم تحت شرايط ايستا کارايي بالايي نشان مي دهند به طوري که ظرفيت جذبي آنها در عمل براي يون سرب، به ترتيب 8/9 و 9/8 ميلي مول بر گرم، براي يون کادميم، 5/10 و 9 ميلي مول بر گرم و براي يون کروم 6/6 و 3/5 ميلي مول بر گرم است. Mg3(PO4)2.6H2O بهترين جاذب تحت حالت پويا است. کارايي اين دو ترکيب در شرايط متحرک نيز مورد بررسي و آزمايش قرار گرفت. جذب pb2+، Cd2+ و Cr3+ با اين جاذبهاي فسفاتي با تبديلات شيميايي پيچيده اي در ماده جاذب همراه است. نتايج جذب تحت شرايط ايستا و نيز شرايط متحرک، به صورت جدول و نمودار ارايه شد. منظور از شرايط ايستا تماس 24 ساعته محلول کاتيون هاي Pb2+، Cd2+ و Cr3+ با MgNH4PO4.H2O و Mg3(PO4)2.6H2O در دماي 20 درجه سلسيوس است.

كليد واژه: جاذب فسفاتي، جذب، آب آلوده، تبادلگر فسفاتي، فسفات معدني، کادميم، سرب، کروم

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]