توزيع بار در پل هاي مورب با استفاده از روش نيمه پيوسته
در اين مقاله، روش نيمه پيوسته براي تحليل پل هاي مورب با تعداد تيرهاي طولي دلخواه توسعه داده شده است. در اين راستا براي توزيع بار در عرشه هاي مورب دو فرض مورد بررسي قرار مي گيرد و بدين ترتيب برخي از نوار عرشه پل مورب كه در فرض اول در توزيع بار سهيم نيستند نيز در تحليل شركت داده مي شوند و توزيع بار بين تيرهاي طولي عرشه هموارتر مي شود. براي بررسي نتايج از روش شبكه بندي كه در آيين نامه OHBDC به عنوان يكي از روشهاي دقيق از آن ياد شده است، استفاده مي شود. با مقايسه نتايج مشخص مي شود كه خطاي حاصل از تحليل با فرض اول به 37% مي رسد در حالي كه اين خطا در تحليل با استفاده از فرض دوم به 4% مي رسد.كليد واژه: پل هاي مورب، تيرهاي طولي، روش نيمه پيوسته[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]