مدل سازي رخساره اي با استفاده از شبکه هاي عصبي پس انتشار خطا در ميدان پارس جنوبي

كاكويي علي اكبر*,مسيحي محسن,بي نياز ابراهيم,زرگر قاسم

* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقاتتعيين و توصيف خصوصيات زمين شناسي و مهندسي يک مخزن به وسيله تعيين رخساره هاي مختلف سنگ هاي آن مخزن با داده هاي حاصل از عمليات چاه نگاري و مغزه گيري است. يکي از روش هاي نوين در زمينه شناسايي رخساره ها که در سال هاي اخير مورد استفاده قرار گرفته است، روش شبکه هاي عصبي مصنوعي است. هدف از اين تحقيق، تعيين و شناسايي رخساره هاي ميدان پارس جنوبي با استفاده از شبکه هاي عصبي پس انتشار خطا براي کاربرد وسيع در شبيه سازي استاتيک و ديناميک مخزن مي باشد. در اين مطالعه، رخساره هاي زمين شناسي ميدان پارس جنوبي با استفاده از روش فوق در قالب سه سناريو مدل سازي شده است. همچنين در اين روش از عامل هاي مختلف شبکه نظير تعداد لايه هاي شبکه، تعداد نورون هاي لايه ها، تابع انتقال، الگوريتم آموزشي، تابع تقسيم داده ها و تابع عملکرد شبکه براي بهبود عملکرد آن استفاده شده است. نتيجه حاصل از به کار گيري اين روش نشان داد که شبکه عصبي پس از انتشار خطا از توانايي بالايي در تعيين رخساره هاي ميدان پارس جنوبي برخوردار مي باشد.

كليد واژه: مدل سازي رخساره اي، شبکه هاي عصبي، شبکه پس انتشار خطا، پارس جنوبي

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]