 کاربری: آموزشی
 نوع سازه : فلزی - سقف : بتن آرمه
 تعداد طبقات : 2 طبقه
 فابل حاوی محاسبات : Excel
 فابل حاوی نثشه ها: Ato Cad[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]