حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي به وسيله ضايعات روده گوسفند

زوارموسوي سيدحسن*,ارجمندي آزاده

* گروه شيمي، دانشكده علوم، دانشگاه سمنان



حذف فلزات سنگين از پسابهاي صنعتي يكي از مباحث مهم زيست محيطي است. در اين مطالعه، روده خشك شده گوسفند به عنوان يك جاذب مناسب و ارزان قيمت به منظور تصفيه و حذف يون هاي سرب، مس و آهن از محلول آبي و پسابهاي صنعتي به كار گرفته شد. براي تعيين فاکتورهاي موثر در جذب از سيستم ناپيوسته استفاده شد. همچنين اثر پارامترهاي مختلف مانند زمان،pH ، مقدار جاذب و غلظت اوليه فلزات سنگين بر ميزان جذب بررسي گرديد. مدت زمان لازم براي جذب، دو ساعت بود. بيشترين مقدار جذب در محدودهpH بين 4 تا 8 انجام گرفت. ظرفيت جاذب مورد مطالعه براي هر يك از يون هاي مس، آهن و سرب به ترتيب 9.76، 11.19 و 3.01 ميلي مول به ازاي هر گرم جاذب بود. همچنين روابط مربوط به ايزوترم لانگمير و فروندليچ براي جاذب مورد مطالعه، اندازه گيري شد. نتايج تحقيق نشان داد كه ايزوترم لانگمير براي توصيف فرايند جذب مناسب تر بوده و مطابقت بيشتري با داده هاي تجربي دارد.

كليد واژه: فلزات سنگين، حذف، ضايعات روده گوسفند، پساب صنعتي، ايزوترم جذب

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]